DEENESFRNLPL

Algemene voorwaarden

Laatste versie: 28/01/2022

Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in pdf-formaat en kunnen ook worden geconsulteerd via een link in onze orderbevestiging.

Ondernemingsgegevens

Deze website en webshop zijn eigendom van: Transmobiel Belgium, Petrus Van der Taelenstraat 40 A, 2840 Rumst, België

Ondernemingsnummer BE0790.005.117

verder ook aangeduid als "TMB".

Art. 1: Algemene bepalingen

De huidige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen TMB en haar klanten. Deze Algemene Voorwaarden maken U duidelijk, wat uw wettelijke situatie is bij uw bezoek aan onze site en bij de aankoop van onze producten. Met het plaatsen van een bestelling op onze website, bevestigt U deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en uitdrukkelijk te hebben aanvaard.

TMB kan te allen tijde deze Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Op lopende overeenkomsten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Elke bestelling na de wijziging houdt een kennisname en aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.

Art. 2: Prijs

De prijs van de producten aangeduid op onze website is vermeld in Euro, steeds inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Producten worden op uw kosten verzonden naar het door U aangegeven adres. De door U te betalen deelname aan de verzendkosten (inclusief een stevige verpakking die de producten optimaal beschermt bij het transport) wordt duidelijk aangegeven vooraleer U de bestelling definitief plaatst.

De landen waarnaar wij leveren, worden vermeld op de website. In functie van het land van bestemming, de waarde, het gewicht, het volume, enz. wordt voor deze landen de deelname in de verzendkosten in het winkelmandje getoond. U hebt dus geen verrassingen achteraf.

TMB houdt zich het recht voor haar prijzen op elk moment te wijzigen, maar de producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die geldig waren op het moment van uw definitieve bestelling.

In de webwinkel van TMB zijn aanbiedingen aanwezig. Deze aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

Eventuele terugbetalingen gebeuren steeds in Euro.

Art. 3: Aanbod

Als gespecialiseerde boekhandel levert TMB via haar website www.tmbbooks.com bijzondere en zeldzame technische handboeken, waarvan een steeds groter deel op bestelling wordt gedrukt. Ook kunnen wij U op speciale bestelling aan onze klanten boeken van gespecialiseerde buitenlandse uitgevers (uit USA, Canada, Australië, enz.) leveren.

Ondanks het feit dat de online catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. TMB is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

Afbeeldingen zijn louter illustratief bedoeld en niet bindend (uitgevers veranderen soms de cover van hun boeken!). Ze kunnen elementen bevatten die niet zijn inbegrepen in de prijs of afwijken van het product. TMB is in geen geval aansprakelijk in geval van vergissingen of fouten in het aanbod, zoals onvolledige informatie, materiële fouten, zet- of drukfouten, enz., behalve in het geval van een zware fout, fraude of opzet.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld inhoud, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. TMB kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade die zou voortkomen uit het niet beschikbaar zijn of het uitverkocht zijn van een product.

Art. 4: Online aankopen

Voor de aankoop van een product via onze website voegt U dit product toe aan uw winkelmandje.
- Vervolgens selecteert U het land van bestemming en geeft U daarna het leveringsadres in.
- Na het indrukken van de knop "Bestelling plaatsen met betalingsverplichting" is uw aankoop definitief.
- Per e-mail ontvangt U van TMB een orderbevestiging met een overzicht van de bestelde producten, het leveringsadres en de betalingsinstructies.

Indien een product na het plaatsen van uw bestelling niet beschikbaar zou blijken, wordt U hierover via e-mail geïnformeerd. Uw bestelling wordt dan automatisch geannuleerd.

U kunt uw bestelling betalen via bankoverschrijving. Eventuele bankkosten zijn voor uw rekening.

Levering gebeurt uitsluitend bij vooruitbetaling. Na ontvangst van uw betaling op onze rekening wordt uw bestelling zo snel mogelijk verwerkt en verstuurd. Na de verzending sturen wij U nog een e-mail met het pakketnummer, zodat U de bestelling via het internet kunt volgen.

De producten blijven eigendom van TMB tot volledige betaling van de prijs.

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet U minstens 18 jaar oud zijn. In het geval U jonger bent, kunt U de bestelling door uw ouder(s) of wettelijke voogd laten plaatsen. Indien blijkt dat een bestelling door een minderjarige is geplaatst, kan TMB deze bestelling weigeren.

Een online bestelling wordt door TMB pas aanvaard als U zich voldoende duidelijk heeft geïdentificeerd.

TMB behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een bestelling niet te accepteren. De loutere wilsuiting van een klant om een product te verwerven, volstaat dus niet voor de totstandkoming van een overeenkomst. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Art. 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De verwachte levertijd (gerekend na ontvangst van uw betaling) wordt per boek op onze website vermeld.

TMB streeft ernaar de producten te leveren binnen de termijn aangegeven op het ogenblik van bestelling. Deze termijn wordt geactualiseerd in de bevestiging van de bestelling. Levertijden worden echter slechts gegeven ter informatie. De leveringstermijn van boeken die niet in voorraad zijn, is afhankelijk van de uitgever.

Indien U tegelijkertijd meerdere producten bestelt met verschillende leveringsdata, is de leveringsdatum van de bestelling gebaseerd op de laatste datum. TMB behoudt zich echter het recht voor de verzendingen op te splitsen. De deelname in de verwerkings- en verzendingskosten wordt echter slechts voor één zending aangerekend.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de producten aan U geleverd binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van uw betaling. U mag de bestelling kosteloos annuleren indien de goederen om welke reden dan ook niet binnen 30 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd.
Wij zullen U hiervan schriftelijk (per e-mail) op de hoogte brengen op het door U opgegeven e-mailadres. TMB zal dan het door U voor dit product reeds betaalde bedrag binnen 30 kalenderdagen terugbetalen. Op die manier wordt de verkoopovereenkomst wat betreft deze producten automatisch ontbonden.

Art. 6: Transport

Bestellingen worden per post of pakketdienst verstuurd. TMB bepaalt de wijze van verzending, tenzij anders overeengekomen. De transporteur voert de leveringen uit tijdens de werkuren.
De verzending gebeurt steeds op ons risico. Het risico op verlies, beschadiging of vernietiging van de producten gaat over op de klant nadat hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) het product fysiek in bezit heeft gekregen.

U dient een correct afleveringsadres in te vullen bij de bestelling. TMB kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor problemen bij het afleveren van uw bestelling vanwege een foutief opgegeven adres, huisnummer, postcode, enz.
Pakketten die onbestelbaar zijn en door de vervoerder worden geretourneerd, houden wij nog 12 maanden ter beschikking van de klant. Ze kunnen nogmaals worden verstuurd, nadat U de bijkomende verzendingskosten heeft voldaan.

Meld de bezorger en TMB elk voorbehoud betreffende het geleverde pakket (bijvoorbeeld: beschadigd pakket, reeds geopend pakket, enz.). Indien U een beschadigd product ontvangt, kunt U dit binnen 7 dagen per e-mail aan TMB melden. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk een oplossing voorstellen.

Indien U, nadat TMB een bericht van verzending van het product aan U heeft toegestuurd, het product niet heeft ontvangen binnen een termijn van 7 dagen, dient U TMB hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen, zodat TMB kan nagaan wat met de zending is gebeurd. Indien de zending inderdaad verloren is, stuurt TMB U een nieuwe zending toe zonder bijkomende kosten.
Voor door U verstuurde retourzendingen die verloren raken, ligt de verantwoordelijkheid echter bij U, niet bij TMB.

Art. 7: Herroepingsrecht

De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen, te tellen vanaf de eerste dag volgend op de levering, af te zien van zijn aankoop, zonder opgave van redenen en zonder betaling van een boete.

Het herroepingsrecht geldt alleen voor levering aan consumenten (natuurlijke personen die handelen voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen).
De termijn van 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de eerste dag volgend op de levering, laat U toe het gekochte product te beoordelen zoals in een winkel. U kunt het gekochte product bekijken en inspecteren. Tijdens deze periode dient U het product met de nodige zorg te hanteren. U mag het product slechts uitpakken voor zover het noodzakelijk is om uw inspectierecht uit te oefenen.

Indien U het geleverde product niet wilt behouden dient dit U op ondubbelzinnige wijze schriftelijk (per post of per e-mail) te melden aan TMB. Hiervoor kunt U gebruik maken van het speciale herroepingsformulier. Als U dit herroepingsformulier invult en ons bezorgt, ontvangt U van TMB zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging per e-mail.
Stuur het product niet terug vooraleer U van TMB een bevestiging heeft gekregen!

Indien U gebruik maakt van het herroepingsrecht, dient U het aangekochte product niet later dan 14 kalenderdagen na de dag dat U ons meedeelde dat U de overeenkomst herroept, terug te sturen aan TMB, Petrus Van der Taelenstraat 40 A, 2840 Rumst, België.

Het product dat U wilt retourneren, moet in de oorspronkelijke onbeschadigde verzegelde staat in de originele verpakking worden teruggestuurd zodat het als nieuw in de handel kan worden gebracht. Het bijsluiten van een kopie van de aankoopfactuur zorgt voor een optimale verwerking.

Na ontvangst van het geretourneerde product zal TMB enkel de prijs van het betreffende product en de initiële verzendingskosten terugbetalen. De terugbetaling geschiedt binnen 14 kalenderdagen per bankoverschrijving in Euro. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.
Bij bestelling van meerdere producten wordt alleen de prijs van het betreffende geretourneerde product terugbetaald. De retourkosten blijven steeds voor uw rekening.

Geen enkele verzending onder rembours, om welke reden dan ook, wordt aanvaard.

Indien TMB vaststelt of vermoedt dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de koper is beschadigd, behoudt TMB zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om vanwege de waardevermindering slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag terug te betalen. TMB zal U hierover schriftelijk (per e-mail) in kennis stellen.

In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving (zie art. VI.53 van het Wetboek Economisch Recht) geldt geen retourrecht voor:
a) producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) producten die snel kunnen bederven of verouderen;
e) producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f) de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
g) producten die verzegeld worden geleverd om kopiëren van het geleverde product tegen te gaan. Door het verbreken van de verzegeling vervalt de mogelijkheid om dit product te retourneren.

Art. 8: Garantie

Wij garanderen, in overeenstemming met de wettelijke garantie (art. 1649bis B.W. e.v.), dat onze producten conform zijn aan uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die U ervan mag hebben, rekening houdende met de specificaties van het product.

Ontvangt U een product dat klaarblijkelijk is beschadigd of niet overeenkomt met uw bestelling? Gelieve ons hierover dan binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van het betreffende product schriftelijk (per e-mail) en gedetailleerd te informeren.
TMB zal in dergelijk geval, na overleg, het product omruilen of het factuurbedrag terugbetalen. De initiële verzendingskosten worden U terugbetaald op basis van het gefactureerde bedrag en de retourkosten worden U terugbetaald op basis van bewijsstukken.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op de aankoop, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens het tegenbewijs van de klant.

Art. 9: Klantendienst

Wij hopen dat U 100% tevreden zal zijn met de levering en service van de TMB Bookshop. Onze klantendienst staat te uwer beschikking voor alle informatie en vragen en is bereikbaar via e-mail of het contactformulier op onze website. Wij streven ernaar om klachten binnen 7 kalenderdagen te behandelen.

Art. 10: Privacybeleid

Uw persoonsgegevens worden door TMB verwerkt volgens ons Privacybeleid.

Art. 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid of de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door TMB om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Art. 12: Bewijs

U en TMB aanvaarden dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Art. 13: Toepasselijk recht - Geschillen

De taal van dit contract is Nederlands, Engels, Frans of Duits, naargelang uw keuze op de website.

Partijen komen overeen om eventuele geschillen eerst en vooral onderling te regelen op een informele wijze en hierbij de grootst mogelijke discretie indachtig te zullen zijn. Indien de voormelde informele regeling niet tot een oplossing komt, zal het geschil worden voorgelegd aan de gewone rechtbanken.

Op alle overeenkomsten die wij afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. De rechtbanken en hoven van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil dat uit deze overeenkomst voortvloeit of die ermee verband houdt en dat niet wordt opgelost conform de voormelde informele procedure.
Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij interpretatie van de huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats worden teruggegrepen naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kunt de Consumentenombudsdienst bereiken via de link https://www.consumentenombudsdienst.be

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kunt U bovendien een beroep doen op het Online Dispute Resolution Platform van de Europese Unie via de link https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Art. 14: Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud en structuur van onze websites met inbegrip van merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, software, enz. zijn beschermd door intellectuele en/of industriële rechten en behoren toe aan TMB of rechthoudende derden.
Elke reproductie of voorstelling, geheel of gedeeltelijk, van de websites van TMB en/of het geheel of een gedeelte van de elementen die hierop staan of er deel van uitmaken, is strikt verboden. Niets mag gebruikt worden zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

TMB garandeert niet dat de aan U geleverde producten geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Art. 15: Aansprakelijkheid

TMB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site, behalve in het geval van een zware fout, fraude of opzet.

De door ons verkochte boeken (in het bijzonder werkplaatshandboeken) bevatten adviezen die technisch inzicht vragen en/of gevaarlijk zouden kunnen zijn. TMB is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de door haar verkochte boeken of andere informatiedragers en het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

TMB geeft geen technische adviezen. Voor eventuele vragen of opmerkingen over de inhoud van boeken dient U direct contact met de uitgever op te nemen.

TMB geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid hiervan of voor enige vorm van schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

In geval van klachten over bestellingen of leveringen is de aansprakelijkheid van TMB steeds beperkt tot de waarde van de betreffende producten.

Art. 16: Overmacht

TMB kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade en/of vertragingen veroorzaakt door overmacht zoals stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in communicatiesystemen, overheidsmaatregelen, te late levering door de leverancier, staking bij de leverancier, faillissement van de leverancier, niet-levering of laattijdige levering door de transporteur, enz.Kennis en ervaring

Sinds 2000 biedt de TMB Bookshop technische boeken van Haynes, Chilton, Clymer, Brooklands, ETAI, Bentley, Bucheli, Motorbooks, Motorbuch Verlag en andere bekende uitgevers aan.